Sponsorlu Bağlantılar
Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası

Organik yem üretimi ve hayvan besleme yöntemleri

Organik hayvansal üretimde yem temini ve hayvan besleme kuralları aşağıda belirtilmiştir.

a) Kürk hayvanı, pet hayvanı dışında, organik hayvan yetiştiriciliğinde, hayvanlar organik olarak üretilmiş kaba ve kesif yemlerle beslenmelidir.

b) Besleme ile hayvanların farklı gelişim evrelerindeki beslenme ihtiyaçları karşılanırken, üretimi yükseltmekten ziyade,  kaliteli üretim sağlanmalıdır. Hayvanların zorlama ile beslenmesi yasaktır.

c) Hayvanlar, öncelikle yetiştirildikleri işletmeden sağlanan organik yemlerle, mümkün olmaması halinde organik tarım yönetmeliği  hükümlerine uygun hareket eden diğer işletmelerden sağlanan aşağıdaki  yemlerle beslenir.

d) Ortalama olarak rasyon formüllerinin kuru maddesinin % 30?una kadarı, geçiş sürecindeki maddeleri içerebilir. Geçiş sürecindeki yem maddeleri hayvanların yetiştirildiği işletmeden temin ediliyorsa bu oran % 60?a kadar çıkarılabilir.

e) Yavruların beslenmesi öncelikle ana sütüyle sağlanmalıdır. Mümkün olmaması halinde aynı sürüden elde edilen sütlerle beslenilmelidir. Türlere bağlı olarak yavruların süt ile beslenmeleri gereken asgari süre; büyükbaş hayvanlarda ve taylarda 90 gün, küçükbaş hayvanlarda 60 gün ve domuzlarda 40 gündür.

f) Yetiştirme sistemi; yılın değişik dönemlerinde hayvanların otlaklara ulaşabilmelerine mümkün olduğunca olanak sağlamalıdır. Rasyonda; silaj, taze veya kuru ottan oluşan günlük kaba yemin kuru madde içeriği en az % 60 olmalıdır. Bununla birlikte, Yetkilendirilmiş kuruluş, süt üretimine yönelik hayvanlarda laktasyonun başlarında azami 3 aylık bir süre için bu oranın % 50? ye indirilmesine izin verebilir.

g)  Çiftçi yemlerini yalnızca organik üretimden sağlayamaması durumunda, konvansiyonel yem maddelerinin sınırlı oranda kullanılmasına izin verilir. Her yıl izin verilen konvansiyonel yem maddeleri oranı, geviş getiren hayvanlarda izin verilen % 10?dan 31/12/2011?e kadar % 5, diğer hayvanlarda ise % 20?lik oran; , 1/1/2008?den 31/12/2009?a kadar olan dönemde % 10, 1/1/2010?dan 31/12/2011?e kadar olan dönemde % 5?dir. Bu uygulamalar yetkilendirilmiş kuruluşun izniyle yapılır.

h) Doğal afetler nedeniyle yem üretiminin azalması halinde, afet bölgesinde kısa bir süre için Komitenin belirleyeceği oranda konvansiyonel yem maddelerinin hayvan beslenmesinde kullanımına izin verilebilir.

ı) Domuz ve kanatlı rasyonlarına kaba yem, taze veya kuru ot veya silaj eklenmelidir.

j) Yalnızca aşağıdaki ürünler, silaj yapımında katkı ve işleme maddesi olarak kullanılabilir.

k) aşağıdaki ürünler içinde yer alan tarımsal kaynaklı, kimyasal solvent kullanılmadan üretilmiş ve hazırlanmış konvansiyonel yem maddeleri hayvan beslemede kullanılabilir.

l) Hayvansal kaynaklı yem maddeleri, yalnızca aşağıdaki  bölümünde yer alıyorsa kullanılabilir.

m) Aşağıdaki bölümünde yer alan mineral kaynaklı yem maddeleri ve aşağıdaki bölümünde yer alan eser maddeler, vitaminler, provitaminler ve benzer etkisi olan kimyasal açıdan tam tanımlı maddeler yer alıyorsa kullanılır.

n) Enzimler, koruyucular, mikroorganizmalar, bağlayıcılar, topaklanma önleyiciler, antioksidanlar, silaj katkı maddeleri, hayvan beslemede kullanılan ürünler ve yem işlemede yardımcı maddeler, aşağıdaki bölümünde yer alıyorsa kullanılabilir.

o) Antibiyotikler, koksidiyostatikler, tıbbi maddeler ile büyümeyi veya üretimi artırıcı diğer maddeler hayvan beslenmesinde kullanılamaz.

p) Yem maddeleri, yem katkı maddeleri, yem işlemeye mahsus yardımcı maddeler ve hayvan beslenmesinde kullanılan ürünler; genetiği değiştirilmiş organizmalar veya bunlardan elde edilmiş ürünler kullanılarak üretilmiş olamaz.

r) Organik olarak üretilmiş veya işlenmiş yemlerde aranan şartlar:

1) Konvansiyonel yem ile organik yem aynı fabrikada aynı anda işlenemez.

2) Ürünlerin bileşiminde yer alan maddeler ya da bu ürünlerin hazırlanmasında kullanılan başka herhangi bir madde iyonlaştırıcı radyasyon-ışınlama içeren uygulamalardan geçmemiş olmalıdır.

3) Organik yemler mutlaka etiketlenmelidir. Etiket üzerinde;

Yemin organik miktarı kuru madde üzerinden belirtilmelidir.

Organik üretim metoduyla elde edilen yem materyalinin yüzdesi yazılmalıdır.

Geçiş dönemi ürünlerinden elde edilen yem materyallerinin yüzdesi yazılmalıdır.

Tarımsal kökenli yem maddelerinin toplam yüzdesi etiket üzerinde belirtilmelidir.

Yetkilendirilmiş kuruluşun ismi etiket üzerinde bulunmalıdır.

4) Organik olarak üretilen yemler ile konvansiyonel olarak üretilen yemlerin fiziksel olarak ayrı yerlerde tutulması ve depolanması gerekmektedir.

5) Organik yem hazırlamada kullanılan her türlü donanımın, konvansiyonel yem hazırlamada kullanılan her türlü donanımdan bütünüyle ayrılması gerekmektedir.

6) Konvansiyonel yem hazırlama ünitelerinde aşağıdaki şartlara uymak koşulu ile organik yem hazırlanabilir.

Yem hazırlama ünitesinde aynı zamanda hem konvansiyonel hem de organik yem hazırlanamaz.

Yem hazırlamaya başlamadan aşağuda belirtilen dezekfektan  maddelerle yem hazırlama ünitesinin temizliğinin yapılması gerekmektedir.

s) Organik olarak üretilmiş yemler ya da bunlardan elde edilmiş ürünler konvansiyonel üretilmiş yemlerle karışmaya ve bulaşmaya meydan vermeyecek biçimde birarada nakledilebilir. Yemlerin nakledileceği araçların aşağuda belirtilen  maddelerle temizlenir. Nakil esnasındaki ürün miktarı ile teslimattaki ürün miktarının kayıt altına alınması gerekmektedir.

t) 29/5/1973 tarihli ve 1734 sayılı Yem Kanunu ve diğer ilgili mevzuata göre, yem fabrikalarında organik olarak üretilecek yemler öncelikle yetkilendirilmiş kuruluşca organik olduğuna dair uygunluk belgesi verildikten sonra rasyon formülleri Bakanlıkça tescil edilir. Ancak bu işlemden sonra yetkilendirilmiş kuruluş kontrolünde yem fabrikalarında organik yem üretimine geçilir.

 

Organik Hayvancılıkta Kullanılacak yem ve yem maddeleri

 

A.Bitki Kaynaklı Yem Maddeleri

 

A.1 Tahıl, hububat, bunların ürünleri ve yan ürünleri

Dane,kırıntı,vasat ürün,kabuk ve kepek olarak yulaf,

Dane, protein ve vasat ürün olarak arpa,

Dane,kırık, kepek, kepek ve embiryo olarak pirinç,

Dane darı,

Dane, vasat ürün, yem ve kepek olarak çavdar,

Tane sorgum,

Dane, kepek, glüten yem, glüten ve tohum embiryosu olarak buğday,

Dane olarak ?triticale? Tane, kepek, vasat ürün, embiryo ve glüten olarak mısır,

Malt sapları,

Malt çimleri,

Bira posası,

 

A.2 Yağlı tohumlar, yağlı meyveler, bunların ürünleri ve yan ürünleri (Değişik:R.G.-25/10/2008-27035)

Kolza tohumu, ekspeller kolza küspesi ve kolza kabukları,

Ayçiçeği tohumu ve ekspeller ayçiçeği tohumu küspesi,

Tohum ve tohum embriyosu olarak keten tohumu,

Tohum ve tohum embriyosu olarak susam,

Tohum embriyosu olarak palmiye çekirdeği,

Tohum embriyosu olarak kabak çekirdeği,

Zeytin,

Zeytin posası (Pirina),

Ekspeller pamuk tohumu küspesi,

Ekspeller soya küspesi,

Bitkisel yağlar (fiziksel ekstraksiyon yöntemi ile elde edilen).

            

A.3 Baklagil Tohumlar, bunların ürünleri ve yan ürünleri

Nohut kepeği ve kabukları,

Burçak,

Uygun ısıda işlem görmüş fiğ,

Tohum, vasat ürün ve kepek olarak bezelye,

Tohum, vasat ürün ve kepek olarak bakla,

Tohum olarak fiğ ve tohum olarak acı bakla,

  

A.4 Kök ve Yumru yemler, bunların ürünleri ve yan ürünleri

Şeker pancarı posası,

Patates,

Tatlı patates,

Kök manyok,

Patates posası (patates nişastası elde edilirken ortaya çıkan yan ürün),

Patates nişastası,

Patates proteini ve tapyoka,

 

A.5 Diğer tohumlar ve Meyveler bunların ürünleri ve yan ürünleri

Keçi boynuzu, kabak, turunçgil, elma, armut, şeftali, incir, üzüm ve bunların posaları, kestane, ceviz, fındık küspeleri, kakao kabukları ve meşe palamutu kalıntıları.

 

A.6 Yeşil ve kuru Kaba Yem Bitkileri (Değişik:R.G.-25/10/2008-27035)

Yonca,

Yonca unu,

Üçgül,

Üçgül unu,

Yeşil yemler,

Ot (yem bitkilerinden elde edilen)

Silaj,

Tahıl samanları,

Yemlik kök bitkiler,

A.7 Diğer bitkiler bunların ürünleri ve yan ürünleri (Değişik:R.G.-25/10/2008-27035)

Melaslar, deniz yosunu unu (İyot miktarını azaltmak için deniz yosunu ezilip yıkanmalıdır.)

Bitki tozları ve bitki kalıntıları,

Bitki protein kalıntıları (Yalnızca yavru hayvanlara verilir.)

Baharat ve otlar,

 

B.Hayvan Kaynaklı Yem Maddeleri

 

B.1 Süt ve Süt Ürünleri (Değişik:R.G.-25/10/2008-27035)

Çiğ süt,

Süt tozu,

Yağsız süt,

Yağsız süt tozu,

Ayran,

Ayran tozu,

Peynir altı suyu,

Peynir altı suyu tozu,

Şekeri azaltılmış (düşük şekerli) peynir altı suyu tozu,

Peynir altı suyu protein tozu (fiziksel muamele ile elde edilmiş),

Kazein tozu ,

Laktoz tozu,

Ekşitilmiş ve kesilmiş süt,

 

B.2 Balık, diğer deniz hayvanları, bunların ürünleri ve yan ürünleri (Değişik başlık: RG-25/10/2008-27035)

Balık (ruminant hariç), balık yağı ve rafine edilmemiş balık yağı,

Enzim yoluyla elde edilen yumuşakça,

Kabuklu Autolysate, Hydrolysate, Proteolysate (ruminant hariç, katı ve sıvı formda sadece genç hayvanlara verilir.)

Balık unu (ruminant hariç),

 

B.3 Kümes hayvanı yemi olarak, tercihan aynı hayvan gurubundan yumurta ve yumurta ürünleri

 

C.Mineral Kaynaklı Yem maddeleri

C.1 Sodyum

Rafine edilmemiş deniz tuzu,

Kaba kaya tuzu,

Sodyum sülfat,

Sodyum karbonat,

Sodyum bikarbonat,

Sodyum klorit,

 

C.2 Kalsiyum

Lithotamnion ve maerl,

Su hayvanlarının kabukları (Mürekkep balığı kemikleri dahil),

Kalsiyum karbonat,

Kalsiyum Laktat,

Kalsiyum glükonat,

 

C.3 Fosfor (Değişik:R.G.-25/10/2008-27035)

Kemik dikalsiyum fosfat çöküntüsü (ruminant hariç)

Deflüor dikalsiyum fosfat,

Deflüor monokalsiyum fosfat,

Calcium, magnesyum phosphate,

Calcium sodyum phosphate,

Monosodyum fosfat,

 

C.4 Magnezyum

Susuz Magnezyum oksit,

Magnezyum sülfat,

Magnezyum klorit,

Magnezyum karbonat,

Magnezyum fosfat

 

C.5 Kükürt

Sodyum sülfat

 

C.6 Potasyum (Ek.R.G.-25/10/2008-27035)

Potasyum klorit

 

 

D.Yem Katkı Maddeleri

 

D.1 İz Elementler (Değişik:R.G.-25/10/2008-27035)

Demir; Demir (II) karbonat, demir (II) sülfat monohidrat ve/veya heptahidrat, demir (III) oksit,

İyot; Susuz kalsiyum iyodat, kalsiyum iyodat hekzahidrat, sodyum iyodür,

Kobalt; Kobalt (II) sülfat monohidrat ve/veya heptahidrat, baz kobalt (II) karbonat, monohidrat,

Bakır; Bakır (II) oksit, baz bakır (II) karbonat monohidrat, bakır (II) sülfat, pentahidrat,

Mangan; Mangan (II) karbonat, mangan oksit ve manganik oksit, mangan (II) sülfat, mono ve/veya tetrahidrat,

Çinko (Çinko karbonat, çinko oksit, çinko sülfat, mono ve/veya heptahidrat),

Mobilden (Amonyum mobildat, sodyum mobildat),

Selenyum (Sodyum selenat, sodyum selenit) .

D.2 Vitaminler, provitaminler ve kimyasal açıdan tam tanımlanmış benzer etkisi bulunan maddeler (Değişik:R.G.-25/10/2008-27035)

 

Yem Katkıları ve Premikslerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Satışı ve Kullanımı Hakkında 2002/66 numaralı Tebliğde uygun görülen vitaminler,

Yem maddelerinde doğal olarak ortaya çıkan ham maddelerden elde edilenler,

Tek Mideli hayvanlar için doğal vitaminlere eşdeğer sentetik vitaminler,

Uygun koşullar karşılandığı takdirde, ruminantlar için doğal vitaminlere eşdeğer A, D ve E cinsi sentetik vitaminleri kullanmaya izin verebilir.

 

D.3 Enzimler (Değişik:R.G.-25/10/2008-27035)

Yem Katkıları ve Premikslerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Satışı ve Kullanımı Hakkında 2002/66 numaralı Tebliğde uygun görülen enzimler 

D.4 Mikroorganizmalar (Değişik:R.G.-25/10/2008-27035)

Yem Katkıları ve Premikslerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Satışı ve Kullanımı Hakkında 2002/66 numaralı Tebliğde uygun görülen mikroorganizmalar. 

D.5 Koruyucular (Değişik:R.G.-25/10/2008-27035)

E 200 sorbik asid,

E 236 silaj için formik asit*,

E 260 silaj için asetik asit*,

E 270 silaj için laktik asit*,

E 280 silaj için propiyonik asit*,

E 330 sitrik asit.

*Silaj için hava şartlarının yeterli fermantasyona izin vermediği durumlarda kullanılır,

 

D.6 Birleştiriciler,katılaşmayı önleyici müstahzarlar ve katılaştırıcılar (Değişik:R.G.-25/10/2008-27035)

E551b Koloidal silis,

E551c Kieselgur,

E562 Sepiolit,

E558 Bentonit,

E560 Sterit ve kloritlerin doğal karışımı,

E559 Saf kil,

E470 Doğal kaynaklı kalsium sterat,

E561 Vermikulit,

E599 Perlit.

Antioksidan maddeler

E306 doğal kaynaklı tokoferol açısından zengin ekstr

 

E. İşleme Yardımcı Ürünler

Yem işlemeye mahsus yardımcı elementler

 

Silaj için işlemeye mahsus yardımcı elementler (Deniz tuzu, kaba kaya tuzu, peynir altı suyu, şeker, şeker pancarı posası, tahıl unu, melas)

 

 

Hayvan ve hayvancılık işletmelerinde kullanılan alet ve ekipmanların temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi amacıyla kullanımına izin verilen temizlik maddeleri ve dezenfektanlar (Değişik başlık: RG-17/10/2006-26322)

Potasyum ve sodyum sabunu,

Su ve buhar,

Kireç kaymağı,

Kireç,

Sönmemiş kireç,

Sodyum hipoklorit (çamaşır suyu),

Kostik soda,

Kostik potas,

(Ek dokuzuncu satır:R.G.25/10/2008-27035) Hidrojen peroksit,

Doğal bitki özleri,

Sitrik, parasatik asit, formik, laktik, oksalik ve asetik asit,

Alkol,

Nitrik asit (süt ürünleri üretim ekipmanları için),

Fosforik asit (süt ürünleri üretim ekipmanları için),

Formaldehit.

(Değişik: RG-17/10/2006-26322) Süt sağım ekipmanları ve meme başı temizlik ve dezenfeksiyonunda kullanılan ürünler,

Sodyum karbonat


Sponsorlu Bağlantılar

Yorumlar (2)

olur herhalde

a.ç. | 29 Nisan 2010 Perşembe , 21:07 | gokhan_kuytu@hotmail.com |

Hasılmatik, agritom, novatom, merasistem gibi iklimlendirme odalarında çimenlendirilen arpa hasılları ve diğer serin iklim tahıllarının hasılları rasyona dahil edilebilir mi?

Aydın Türkaydın | 11 Aralık 2014 Perşembe , 12:38 | aydin47@yandex.com | 05336559860

Yorum Yaz

Adınız Soyadınız
E-mail Adresi
Telefon Numarası
Yorumunuz
Bizi Takip Edin...
Site İçi Arama