Sponsorlu Bağlantılar
Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası

Yeni hayvancılık teşvikleri açıklandı

Yeni hayvancılık teşvikleri açıklandı
Tarih: 26 Şubat 2010 Cuma

Bu proje ile Doğu Anadolu Projesi kapsamındaki Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illerinde, büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulmasını, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması amaçlanmaktadır.

Doğu Anadolu Projesi kapsamındaki illerde kuracakları, bireysel veya bir arada yapacakları özsermayeye dayalı, en az 50 baş ve üzeri kapasiteye sahip projeli etçi ve kombine ırklarla kurulacak damızlık sığır işletme yatırımlarına, 2010-2012 yılları arasında hibe desteği uygulanacak.

Desteklemeden yararlanacaklar

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki esaslar çerçevesinde başvurusu onaylanarak yeni inşaat yapımı, damızlık gebe düve alımı ve kombine ırklarla kurulacak işletmelerde sabit süt sağım ünitesi ve soğutma tankı alımını birlikte gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler ile ayrıca işletmesinde başvuru öncesinde destekleme konularındaki bir veya iki yatırımı olup, eksik kalan bir veya iki yatırımları için başvurusu onaylanan ve yatırımı gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler de desteklemeden yararlandırılırlar. Ancak, etçi ırklarla damızlık işletmesi kuranlar sabit süt sağım ünitesi ve soğutma tankı alımı desteğinden yararlandırılmaz.

Başvuru yeri, istenecek belgeler ve zamanı

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yatırım yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, yılı için Genel Müdürlükçe yayınlanacak olan uygulama rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre yatırımı yapacağı yerdeki il müdürlüğüne başvurur.

(2) Başvuru sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler uygulama rehberindeki şartları taşımak zorundadır.

Yatırım konuları ve hibe oranları konuları

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında damızlık amaçlı sığır işletme yatırımlarına aşağıda belirtilen konular ve oranlarında hibe desteği uygulanır:

a) Projede yer alan inşaat yatırımı konusunda, yatırımın gerçekleşme tutarının % 30' u oranında hibe desteği uygulanır ve sadece yeni yapılacak kapalı veya yarı açık sistemli ahırları kapsar.

b) Projede yer alan hayvan alımı yatırımı konusunda, hayvan alım tutarının % 40' ı oranında hibe desteği uygulanır ve sadece alınacak damızlık gebe düve alımını kapsar.

c) Projede yer alan makine alımı yatırımı konusunda, tutarının % 40' ı oranında hibe desteği uygulanır ve sadece kombine ırklarla kurulan işletmelerdeki süt sağım ünitesi ve/veya soğutma tankı alımını kapsar.

Yatırım konuları hakkında genel esaslar

MADDE 9 – (1) Yatırımcı, uygulanacak hibe desteğinden bir kez yararlandırılır.

(2) Yatırım tutarı üst sınırı bütçe imkanları dikkate alınarak gerektiğinde yıl içinde Bakanlıkça belirlenip il müdürlüklerine bildirilir.

(3) Onaylanan yatırım proje tutarının üst sınırını aşan kısmı, aynî katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanır.

(4) Her bir proje sahibi sadece bir projesi için hibe desteğinden yararlanabilir.

(5) Yatırımcılar yatırım yerine ipotek koydurtmamak kaydıyla kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler.

(6) İnşaatlar hakkında;

a) Yatırımcı proje gereğince yapacağı yapı ve tesislerle ilgili her türlü izinleri yetkili mercilerden almak ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

b) Yapılacak ahırlar kapalı veya yarı açık sistem olacaktır.

c) İnşaat gider kalemleri; kapasiteye uygun ahır, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası ve soğutma sistem odası inşaatlarını kapsar.

ç) İdari binalar, bakıcı evi, bekçi kulübesi, buzağı kulübesi, arazi düzeltme ve çevre yapıları destekleme kapsamında değerlendirilmezler.

d) İnşaatların destekleme hesabında projenin onaylandığı yıldaki bayındırlık birim fiyatları esas alınır.

(7) Gebe düveler hakkında;

a) Uygulama rehberinde yer alan teknik şartları taşır.

b) Satışın yapıldığı il/ilçe müdürlüğünce uygunluğu onaylanmış satış belgesi (fatura, müstahsil makbuzu, muhtar onaylı alım satım belgesi) bulunur.

c) Hibe kapsamında satın alınacak damızlık gebe düvelerin seçimi, masrafları yatırımcıya ait olmak üzere il müdürlüğünce görevlendirilen bir zooteknist ziraat mühendisi ve bir veteriner hekimden oluşan seçim heyetince uygulama rehberinde yer alan teknik ve sağlık şartları doğrultusunda seçilir.

ç) Hibe kapsamında satın alınan damızlık gebe düvelerin beş yıl süre ile satılmayacağına dair taahhütname alınır. Ayrıca E-ıslah sisteminde destekleme uygulandığı hususu yer alacaktır.

d) Anne, baba ile çocuklar, eşler ve kardeşler arasında yapılan alım ve satıma konu gebe düveler destekleme kapsamı dışındadır.

e) Desteklenecek gebe düvenin birim fiyatı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen satış bedelinin % 80 ini geçemez. Hak edişe müracaat edildiği tarihteki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü fiyatları esas alınır.

(8) Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı hakkında;

a) Proje kapsamında yer alan makine alımına ilişkin süt sağım ünitesi ve/veya soğutma tankı, yeni, kullanılmamış, Bakanlıkça deney yapma yetkisi verilmiş kuruluşlardan alınmış olumlu deney raporuna sahip ve mevcut üretim kapasitesine uygun olmalıdır. Bununla birlikte desteklemeden yararlanılması için en az bir adet kalite belgesinin mevcut olması gerekmektedir.

b) Seyyar süt sağım ünitesi ve seyyar soğutma tankı hibe desteğinden yararlandırılmaz.

c) Proje, sabit süt sağım ünitesi ve soğutma tankını kapsayacak şekilde hazırlanabildiği gibi, işletmenin bu ünitelerden herhangi birine sahip olması durumunda sadece diğer ünite için proje hazırlanabilecektir.

ç) Satın alınacak süt sağım sistemi ve soğutma tankları ile ilgili istenilecek belgeler ve teknik özellikler uygulama rehberinde belirtilir.

d) Desteklenecek makinelerin birim fiyatı il sanayi ve ticaret müdürlüğü uzmanı, sanayi ve ticaret odası uzmanı ile il müdürlüğünce görevlendirilecek konu uzmanından oluşan fiyat tespit komisyonu tarafından belirlenir. Destekleme hak edişi düzenlemesinde komisyon fiyatı esas alınır.

Yatırıma başlama ve bitirme süreleri

MADDE 10 – (1) Başvurusu uygun bulunan yatırımcı, uygulama rehberine göre hazırlamış olduğu yatırım projesinin onaylandığı tarihten itibaren projesinde belirtilen süre içerisinde yatırıma başlamak ve bitirmek zorundadır.

(2) Termin planındaki sürede tamamlanamayan yatırımlar için asıl sürenin %50'sini aşmamak şartıyla ek süre verilmesi il proje değerlendirme komisyonunun yetkisindedir.

(3) Uygulama projesinde yer alan termin planında, hibeye esas olan yatırımların tamamlanma tarihi ek süre dahil aynı yılın 15 Aralık tarihini geçemez.

(4) Termin planına göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya yatırım yapmaktan vazgeçen yatırımcının projesi iptal edilir ve hibe desteğinden yararlandırılmaz.

Yatırımın ve işletmenin denetimi

MADDE 11 – (1) İl müdürlüğü yatırım projesinin süresi içerisinde yapılmasını, yatırım konusu yapı ve tesisleri müştereken kontrol etmeye veya ettirmeye yetkilidir.

(2) Yapılacak kontrol ve denetimler sonucunda tespit edilen hata veya noksanlıkların, il müdürlüğünce belirlenecek süre içerisinde yatırımcı tarafından giderilmesi zorunlu olduğu yazı ile bildirilir. Yatırımın tamamlanması ve hak edişlerin ödemeleri sonrasında beş yıl süre ile Genel Müdürlükçe belirlenen takvim aralıklarında işletmelerin denetlenmesi il müdürlüklerince yapılır.

Yatırım başvurularının incelenmesi ve değerlendirilmesi

MADDE 12 – (1) Yapılan başvurular, on beş gün içinde proje yürütme birimince incelenir ve rapor olarak, proje değerlendirme komisyonuna gönderilir. İncelenen başvurular geliş sırası esas alınarak listelenir.

(2) İnceleme raporu, on beş gün içinde proje değerlendirme komisyonunca değerlendirilir. Yatırıma uygun bulunan veya gerekçeli olmak şartıyla ret edilen başvuruları geliş sırasını esas alarak listeleyerek aylar bazında Genel Müdürlüğe bir üst yazı ile gönderir.

(3) Merkez proje değerlendirme komisyonu, il proje değerlendirme komisyonlarından gelen raporları on beş gün içinde inceler geliş sırası esas alınarak ve bütçe imkanları dikkate alınarak asıl ve yedek olarak listeler halinde il müdürlüğüne gönderir.

(4) İl müdürlüğü, Genel Müdürlükten gelen asıl listelerde yer alan yatırımcılara, uygulama rehberinde yer alan temel kriterlere göre yatırım projesinin hazırlanmasını ve onaya sunulmasını yazı ile bildirir.

İlgili Haberler :

Hayvancılık teşvik kredisi 2010 şartları

Bu haber 124774 defa görüntülendi

Sponsorlu Bağlantılar

Yorumlar (218)

ben şu an şanlıurfada mağarada büyük baş sığır besliyordum. burda sağlıklı verim alamıyodum 10 dönüm bi yer satın aldım buraya acık sistem ahır yapıp hayvancılığıma burda devam etmek istiyorum?ama maddiyatım el vermiyo acaba hibe işinden nasıl faydalanabilirim?

adnan uncu | 27 Şubat 2012 Pazartesi , 11:02 | saglamis63@hotmail.com | 0532 391 66 93

teşvikler neylere göre veriliyor

yavuz atar | 8 Nisan 2012 Pazar , 13:19 | ataryavuz601991@hotmail.com | 05343144363

Değerli yetkilim ben nevşehir den yazıyorum okuduma göre yanlış anlamdıysam doğu illerine teşfik var bende devletin yardımlarından yararlanarak yarı açık sağmal ahır kurmak istiyorum bu teşfik tüm iller için geçerlimi ve yararlanmam için ne yapmam gerekir sizden yardımcı olmanızı rica ediyorum saygılar. . .

erkan daşdemir | 9 Nisan 2012 Pazartesi , 09:10 | erkan-dasdemir@hotmail.com | 0536 331 22 11

iyi günler biz konyadan teşvik aldık 2010 yılında şirket kurduk teşviğimiz kabul edildidediler 49 yıllığına alınan büyük baş hayvancılık teşviğiydi bize bu son çıkan teşviklerle başlanılacağını söyledeiler ama hiç bir haber alamıyoruz bize bilgi verirmisiniz

hülya soysal | 30 Nisan 2012 Pazartesi , 19:07 | persembe-gece-21.07.2011@hotmail.com | 05428312295

merhaba düzce ilınde 6500 metre kare alan ıcınde 1050 metre kare kucukbas (tavuk etlık) kumesı bulunan bır cıflıgı alıp yanında musaıt olan 1100 metre kare alana yenı bır kumes yapmak ıstıyorum bu konuda mevcut bır hıbe kredısı varmıdır acaba yada hayvancılıkla ılgılı teşvıklerden faydalanmak ıcın ne yapmam gerekır yardımcı olursanız sevınırım.
halen kandrada 30000 lık tavuk kumeşı işletmekteyım kıralık olarak 12. ayda kontratım bıtıyor ve benım acıl olarak bır tavuk kumesı yapmak yada yapılı bır tavuk kumesını alıp mevcut kumesın yanına yenısını yapıp 40000-50000 kapasıteye cıkarmak nıyetım var .
ilginize şimdiden teşekkürler

ömer daştan | 1 Mayıs 2012 Salı , 22:57 | omerdastan@hotmail.com | 05355666696

erzincan/kemah/doğanbeyli köyünde hemen hemen(1000)bin dönüm sulak arazimiz var hayvancılık yapmak istiyoruz . . . ?

ramazan memiş | 27 Mayıs 2012 Pazar , 22:35 | ramo2434@hotmail.com | 05368417791

hayvancılıla ilgili yardım alabilecegim kurum ve kuruluşlar

niyazi durmuş | 2 Temmuz 2012 Pazartesi , 18:13 | dekor.33@hotmail.com | 0533 088 4732

yardım alabilecegim kurum ve kuruluşlar

muzaffer durmuş | 2 Temmuz 2012 Pazartesi , 18:15 | kralzafer_13@hotmail.com | 0533 088 47 49

ÇOK GÜZEL BİR PROJE YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM

ÖZER IŞIK | 22 Eylül 2012 Cumartesi , 23:38 | | 05309354075

Bursa Karacabey'de küçük baş ve büyük baş hayvancılık yatırımı için mükemmel araziler, siz isteyin biz buluruz -Prestij Emlak- | Bursa Karacabey'de, Bandırma yolu üzerinde asfalta sıfır yatırımlık araziler, siz isteyin biz buluruz -Prestij Emlak-| Bursa Karacabey'de, Uluabat Gölü Kocadere Kavramsal Projesi kapsamında yatırımlık araziler , siz isteyin biz buluruz -Prestij Emlak-| Bursa Karacabey'de, hızlı tren güzargahında yatırımlık araziler, siz isteyin biz buluruz -Prestij Emlak-| Biz Karacabey'de her yerdeyiz, siz isteyin biz buluruz. Bilgi için Mestan Güneş 0532. 171. 17. 44 | www. karacabeyarazi. com

Mestan GÜNEŞ | 26 Kasım 2012 Pazartesi , 11:25 | bilgi@karacabeyarazi.com | 05321711744

Önceki yorumları göster >>

Yorum Yaz

Adınız Soyadınız
E-mail Adresi
Telefon Numarası
Yorumunuz
Bizi Takip Edin...
Site İçi Arama