Sponsorlu Bağlantılar
Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası

Tarım alet ve makine desteği 2010 uygulama rehberi

Tarım alet ve makine desteği 2010 uygulama rehberi
Tarih: 23 Mart 2010 Salı

Programın yatırım konuları :

Program aşağıdaki yatırım konularını kapsar.

a) Anıza direkt ekim makinesi

b) Arıcılık makine ve ekipmanı

c) Balya makinesi

ç) Bireysel basınçlı sulama sistemi kurulması

d) Canlı balık nakil tankı

e) Çayır biçme makinesi

f) Çeltik fide dikim makinesi

g) El traktörü

ğ) File sistemi kurulması

h) Biçer Bağlar

ı) Hububat harman makinesi

i) Lazerli tesviye aleti

j) Mısır hasat tablası

k) Mibzer

l) Motorlu tırpan

m) Pamuk toplama makinesi

n) Pancar söküm makinesi

o) Patates söküm makinesi

ö) Pülverizatör

p) Rüzgar makinesi

r) Sap parçalama makinesi

s) Sap toplamalı saman makinesi

ş) Silaj makinesi

t) Soğuk hava tesisatlı taşıma aracı

u) Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı

ü) Gübre Dağıtma makinesi

v) Taş toplama makinesi

y) Diskaro-Goble

z) Yem hazırlama makinesi

aa) Zeytin hasat makinesi

bb) Koyun kırkma makinesi

cc) Tambur filtre

Programın uygulama illeri:

Program çerçevesinde 81 ilde yapılacak başvurular kabul edilir.

Yatırımların tamamlanma süresi

(1) Program kapsamında, kabul edilen başvurular ile il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla 60 gün içerisinde tamamlanır. Bu süre içerisinde yatırımcılar tarafından usulüne uygun olarak alımı gerçekleştirilen makine ve ekipmanların montajı ve test işlemlerinin bitirilmesi ve İl proje Yürütme Birimince tespiti en geç 30 gün içerisinde tamamlanır.

Başvuruları kabul edilen basınçlı sulama tesislerinin mal alımı iki ay içinde gerçekleştirilecek, montaj ve tarlada basınç testleri de dahil bütün işlerinin bitirilmesi için gerekli toplam süre 3 (üç) ayı geçmeyecektir. Bu sürede bitirilmeyen veya basınç testi uygulanmayan işler yapılmamış sayılır ve hibe ödemesi yapılmaz. Söz konusu işler için verilen bu süreler kesinlikle uzatılamaz.

(2)Program 01/12/2010 tarihine kadar tamamlanmalıdır.

D- BAŞVURACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

(1) Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmak şartıyla;

a) Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen her bir mal grubuna ait başvurular gerçek ve tüzel kişiler,

b) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununda tanımlanan kolektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler,

c) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri,

programdan yararlanmak üzere başvurur.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzük ve sözleşmelerinde belirtilen çalışma konuları ile ilgili makine ve ekipman alımına başvurabilir.

Başvuru sahiplerinde aranacak özellikler

(1) Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişiler bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen makine ve ekipmanlardan sadece birisi için başvuru yapabilir.

(2) Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar bu Tebliğ kapsamında bireysel sulama hariç, aynı makine ve ekipmana başvuru yapamazlar. Tarımsal amaçlı kooperatiflerin üyeleride istenilen şartları taşıyorsa gerçek kişi olarak başvuruda bulunabilir.

(3) Başvuru tekliflerinde, proje sahipleri kendi paylarına düşen ve hibeye esas mal alım tutarının % 50 si oranındaki katkı payı ile varsa ayni katkının finansmanını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

(4) Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanının tamamında kamu kaynakları kullanılmaz.

(5) Başvuru sahiplerinin, KKYDP kapsamında ekonomik ve/veya makine ekipman alımlarıyla ilgili hibe desteğinden daha önce yararlanıp yararlanmadığı hususu başvuru değerlendirme kriteri olarak puanlamada dikkate alınır.

(6) İl özel idaresi, belediye başkanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkların başvuruları program kapsamında değerlendirilmez.

E- HİBE DESTEK ORANLARI VE ÜST LİMİTLERİ

(1) Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas mal alım tutarının %50 sine hibe yoluyla destek verilir.

(2) Mal alım tutarları piyasa rayiçlerini geçemez. Hibeye esas tutar gerçek kişiler için mal başına 50.000 TL ve tüzel kişiler için mal başına 100.000 TL' yi geçemez.

(3)Basınçlı sulama sistemleri başvurularında gerçek kişiler için 100.000 TL, tüzel kişiler için 200.000 TL' yi geçemez.

(4) Mal alım bedellerinin bu miktarları aşması durumunda aşan kısım başvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

(5) Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır.

F. HİBE DESTEĞİ KAPSAMINDA KARŞILANACAK VE KARŞILANMAYACAK

GİDERLER

Hibe Desteği Kapsamında Karşılanacak Giderler Nelerdir?

(1) Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen makine ekipman giderleri hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(2) Yatırımcılar tarafından, bu Tebliğ kapsamında satın alınacak tüm mal alımları yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler kapsamında sağlanır.

(3) Yatırımcılar tarafından Tebliğ kapsamında satın alınacak tüm mal alımlarının gerçekleşme bedelleri hibe sözleşmesinde belirtilen tutarı aşması durumunda aşan kısım ayni katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanır.

(4) Mal bedeli ile yerinde teslim giderleri, montaj giderleri tek bir mal alım faturası şeklinde düzenlenmesi durumunda toplam tutara hibe desteği verilir, ayrı ayrı faturalandırılması durumunda sadece mal bedeline hibe desteği verilir.

(5) Gerçek ve tüzel kişilere ait bireysel basınçlı sulama sistemlerine yönelik başvurular kapsamında, pompa, filtre, kontrol ünitesi, ana ve yan dallara ait borular, bağlantı ekipmanları, vanalar, damlatıcı ve yağmurlama ekipmanları gibi sadece tarla içinde kullanılan malzemelerin başvuruya ait parselde malzemelerin başvuruya ait parselde eksiksiz montajının ve basınç denemesinin yapılması şartıyla hibe desteği verilir.

(6) Başvuru sahipleri ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları, kamu kurumları ile kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar yüklenici olamaz.

(7) Başvurularda belirtilecek tahmini mal alım tutarları piyasa etütlerine dayandırılmalı ve ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Hibe sözleşmesine bağlanan mal alım tutarları hibe sözleşmesi süresince artırılmaz.

(8) Başvuru kapsamında satın alınması planlanan mal ile ilgili teknik bilgiler şartname şeklinde düzenlenerek başvuru ekinde sunulur.

Proje Kaynaklarından Karşılanamayan Giderler Nelerdir?

(1) Hibe desteği verilmeyecek olan giderler şunlardır:

a) Her türlü borç ödemeleri,

b) Faizler,

c) Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler,

ç) Kur farkı giderleri,

d) Makine, ekipman kira bedelleri,

e) Nakliye giderleri,

f) Bankacılık giderleri,

g) Denetim giderleri,

ğ) KDV ve ÖTV de dahil iade alınan veya alınacak vergiler,

h) İkinci el / kullanılmış mal alım giderleri.

I) Eğitim giderleri.

(2) Basınçlı sulama sistemlerine yönelik mal alımları kapsamında, bent gibi su alma yapısı inşası, su kaynağından proje alanına kadar sadece iletim hattı yapılması , yeni kuyu açılması, enerji nakil hattı, trafo,depolama tesisi gibi yapım işleri hibe desteği kapsamı dışındadır. Debisi yeterli olmak ve gerekli yasal izinler alınmak koşulu ile aynı kuyudan birden fazla basınçlı sulama başvurusu yapılabilir.

G- BAŞVURU SÜRECİ ve ŞEKLİ

Başvuru Zamanı:

İlgili Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan mal alım başvuruları, Tebliğin yayımı tarihinden başlayarak kırkbeş gün içerisinde il müdürlüklerine teslim edilir. Başvuruların hibe tutarı, illere tahsis edilen bütçenin altında kalması durumunda bu süre il müdürlüklerince otuzgünü geçmeyecek şekilde bir defaya mahsus uzatılabilir. Başvuru son günü, tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar başvurular kabul edilir.

Başvuracaklara Sağlanacak Bilgi:

(1) Tebliğ kapsamında başvuracak kişi, kuruluş ve kurumlar, başvuru konusunda il proje yürütme birimlerine müracaat ederek ihtiyaç duyulan bilgiyi herhangi bir bedel ödemeden alabilirler.

(2) İl proje yürütme birimlerince verilecek bilgi, başvuru hazırlanmasında karşılaşılacak sorulara cevap vermekle sınırlı olacaktır. Bu bilgi başvurunun kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taşımaz.

(3) İl proje yürütme birimlerinin, yatırımcılara başvuru hazırlama sorumluluğu yoktur.

(4)Yatırımcılar, Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak, uygulama rehberi, başvuru formları ve bilgilendirici dokümanları İl Müdürlüğü veya Genel Müdürlük web sayfasından temin edebilirler.

(5) Bakanlık tarafından düzenlenecek il çalıştayları, bilgilendirme toplantıları ve internet sayfası vasıtasıyla ilgililere bilgi aktarılır.

Başvurulacak Yerler:

Başvurular yatırımın gerçekleşeceği il müdürlüklerine yapılır.

Başvuru Şekli:

(1) Başvurular bu Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen makine ve ekipman alımları basınçlı sulama tesislerini gerçekleştirmek amacıyla, uygulama rehberinde yer alan başvuru formuna uygun olarak hazırlanır.

(2) Başvurular, tek nüsha olarak elden teslim edilir ve başvuru sahibine tarihli teslim alma belgesi il müdürlükleri tarafından verilir.

(3) Başvurular aşağıdaki tabloda belirtilen formata göre kodlanacaktır.

(4) Başvurular tablo 1‘e uygun olarak listelenecektir.

Başvuruların Uygunluk Açısından İncelenmesi:

(1) Başvurunun uygunluğu ve teknik açıdan değerlendirilmesi il proje yürütme birimi tarafından yapılır. Gerektiğinde il müdürlüğünce, bu birime konu ile ilgili teknik personel görevlendirilir.

(2) İl müdürlükleri öncelikli olarak başvuru evraklarını, başvuru sahibinin bu Tebliğin 11 ve 12 nci maddelerinde belirtilen niteliklere sahip gerçek ve tüzel kişiler olup olmadığı yönünden inceler. Yapılan uygunluk kontrollerinde, uygunluk kriterlerini sağlamayan hususlar ve eksik başvurular başvuru sahiplerine iade edilir.

(3) Başvuruların incelemesinde, başvuru sahibi tarafından belirtilmiş olan mal alımının kullanılma amacı, yatırım faaliyetine uygunluk, teknik özelliklerinin uygunluğu ve maliyetlerin piyasa fiyatlarına uygunluğu gibi incelemeler yapılır ve inceleme sonuçları bir rapora bağlanır.

Değerlendirme nihai kararı

(1) Programa yönelik olarak her il için Genel Müdürlük tarafından tahsis edilen bütçe miktarı kadar başvuruya hibe desteği sağlanır. İllere tahsis edilecek hibe tutarı, Bakanlık, Türkiye İstatistik Kurumu ve Devlet Planlama Teşkilatının belirlemiş olduğu illerin tarım alanı, kırsal nüfus, tarımsal üretim değeri ve sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi kriterleri dikkate alınarak belirlenir.

(2) Uygun görülen başvuruların hibe tutarı, illere tahsis edilmiş ödenek tutarından fazla olması durumunda, hibe desteği verilecek proje sayısı, uygulama rehberinde belirtilen değerlendirme kriterlerine göre il müdürlüğünce belirlenir ve bu değerlendirme il müdürlüğünün onayı ile kesinleşir. Hibe sözleşmesi imzalamaktan vazgeçen yatırımcıların yerine onay verilmiş yedek listeden yatırımcılar belirlenir.

(3) Genel Müdürlük tarafından il müdürlüklerine ilave ödenek gönderilmesi durumunda, değerlendirme aşamasında onayı alınmış yedek listedeki yatırımcılar ilave ödenek kadar hibe desteğinden yararlandırılır.

(4) İl müdürlüğünün bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir.

Değerlendirme sonuçlarının açıklanması

(1) Son başvuru tarihi mesai bitimine kadar il müdürlüklerine teslim edilen başvurular en fazla yirmi günde incelenerek değerlendirilir, onaya sunulur ve il müdürlüğünün onayından sonra kesinleşen sonuçlar başvuru sahiplerine on gün içersinde tebliğ edilir.

I- HİBE SÖZLEŞMESİNİN AKDEDİLMESİ

Hibe Sözleşmesi:

(1) Başvuruları kabul edilen yatırımcılar kendilerine yapılan tebliği takip eden on gün içerisinde il müdürlükleri ile hibe sözleşmesi imzalamak zorundadır. Son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalanabilir. Hibe sözleşmesi, il müdürlükleri ile başvuruda bulunan yatırım sahipleri arasında akdedilir. Hibe sözleşmesi içerik ve formatı Bakanlık tarafından yayınlanan uygulama rehberinde yer alır.

(2) Hibe sözleşmesi, İl Müdürlüğü ve başvuru sahipleri arasında bir adet olarak akdedilir. Taraflarca imzalanmış Hibe sözleşmesinin fotokopisi il müdürlüğünce onaylanarak, başvuru sahibine verilir.

(3) Süresi içersinde hibe sözleşmesi imzalamayan yatırımcılar hibe desteğinden yararlandırılmazlar. Bu yatırımcıların ve hibe sözleşmesi imzalamaktan vazgeçen yatırımcıların yerine yedek listeden hibe desteği almaya hak kazanan yeni yatırımcı/yatırımcılar belirlenir. Hibe sözleşmesi imzaladıktan sonra vazgeçen veya mal alımını gerçekleştiremeyen yatırımcıların yerine yedek başvuru alınmaz.

(4) İl müdürlüğü, hibe sözleşmesi imzalayan yatırımcıların listesini Tablo 2'ye uygun olarak hazırlar.

Hibenin Nihai Tutarı:

(1) Hibenin azami miktarı hibe sözleşmesinde gösterilecek ve başvuruda önerilen bütçeye dayanacaktır. Hibe sözleşmesinde yer alan azami tutar üst limit niteliğindedir. Hibenin nihai tutarı fiili satın alımlar ve tahakkuklar sonucu ortaya çıkar.

(2) Hibe miktarları, Tebliğin 13'üncü maddesinde belirtilen tutar ve oranları kesinlikle aşamaz.

Makine ve ekipman alımlarında yükümlülüklerin yerine getirilmemesi

(1) Yatırımcının aşağıda belirtilen fiil veya durumlarla karşı karşıya olması halinde, Tarım İl Müdürlüğü, önceden tebliğ etmeksizin ve herhangi bir şekilde tazminat ödemeksizin Hibe Sözleşmesini fesheder.

a)Yatırımcı'nın, Tebliğ, uygulama rehberi ve satın alma el kitabı usul ve esasları çerçevesinde yükümlülüklerden herhangi birini yerine getirmemesi,

b)Yatırımcı'nın iflas etmesi veya tasfiye halinde olması; işlerinin mahkemelerce idare ediliyor olması; alacaklılarla herhangi bir düzenlemeye girmiş olması; iş veya faaliyetlerini askıya almış olması; bu meselelerle ilgili bir dava veya takip konusu olması; veya ulusal mevzuat ve düzenlemelerde yeri olan bir prosedür dolayısı ile bunlara benzer bir durumda olması halinde,

c) Yatırımcı'nın profesyonel faaliyetini ilgilendiren bir suçtan kesin hüküm gücünde bir karar ile mahkumiyet almış olması,

d) Yatırımcı'nın dolandırıcılık veya yolsuzluk yapması, suç örgütüne dahil olması; veya ülkenin mali çıkarlarına zarar verici herhangi bir faaliyeti olması,

e) Hibe Sözleşmesinin Madde 7, 12 ve 18'ine uymaması,

f) Hibe Sözleşmesi vasıtasıyla sağlanan hibeyi kullanmak için yanlış veya eksik beyanlarda bulunması ya da gerçeği yansıtmayan raporlar sunması,

g)Hibe Sözleşmesi ile sağlanan hibeyi kullanmak için sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenlenmesi ve kullanılması.

(2) Ödenen hibe tutarı 27/08/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarını Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51.maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları, ödeme tarihinden itibaren kanuni faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

Bu Tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

J- BAŞVURU UYGULAMASI

Uygulamaların İzlenmesi:

(1) Başvuru sahipleri, hibe sözleşmesi akdinden sonra, teklif ve kabul edilen mal alımına yönelik satın alım işlemlerini hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yapar.

(2) Başvuru uygulamalarının kontrolü, izlenmesi ve değerlendirilmesi il proje yürütme birimlerince yürütülür.

(3) Gerektiğinde, proje uygulamaları Genel Müdürlük tarafından da izlenir.

Satın Alma Usul Ve Esasları:

(1) Proje sahipleri, proje uygulamasında yapacakları her türlü mal alım ihalelerinde, Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma el kitabında belirtilen kurallara uygun hareket ederler.

(2) Mal alım tutarının 25.000 TL ve altında olduğu durumlarda, yatırımcı piyasa rayiçleri içinde kalmak ve proje başvurusunda belirtilen ve uygun görüş verilen mal bedelini aşmamak kaydıyla tek bir yükleniciden teklif alabilir ve uygulama sözleşmesi imzalar.

(3) Mal alım tutarının 25.000 TL'nin üstünde olduğu durumlarda;

a) Öncelikle, en az üç teklif alınması ve yeterlilik koşullarını sağlayan geçerli teklif sahibiyle uygulama sözleşmesi yapılması gerekir.

b) En az üç geçerli teklif alınamaması halinde, yerel bir gazeteye ilan verilmesi ve bu durumda geçerli bir teklifin yeterli sayılması ve teklif sahibiyle uygulama sözleşmesi yapılması gerekir

(4) Ticari teamüller kapsamında bu tebliğe göre yapılacak mal alımlarının, satın alma usul ve esaslarına ilişkin ayrıntılar örnek dokümanlar Bakanlık tarafından yayımlanacak satın alma el kitabında belirtilir.

(5) Yatırımcılar, yüklenicilerle yapmış olduğu uygulama sözleşmelerinin bir suretini il müdürlüğüne verir. İl Müdürlüğü uygulama sözleşmeleri listesini Tablo 3'e uygun olarak hazırlar.

Başvuru sahipleri ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları, kamu kurumları ile kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlar bu kapsamda yüklenici olamaz.

Mal alımı kapsamında yüklenicilerle yapılacak uygulama sözleşmeleri ve bunlara ait ödemeler, Türk Lirası olarak yapılır.

Yüklenicilerle yapılacak sözleşmelerde fiyatların kesin ve sabit olacağı belirtilir ve sözleşmenin uygulanması sırasında herhangi bir ayarlamaya tabi tutulmaz.

Bakanlık tarafından Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yapılacak ve hibe desteği verilecek tüm satın alımlara ilişkin usul ve esasları ayrıntılı olarak ve bu süreçte kullanılması gereken örnek dokümanları da içeren satın alma el kitabı yayınlanır.

Yatırımcıların hibe başvuruları hazırlık aşamasında, satın alma usul ve esasları konusunda mutlaka bilgi sahibi olmaları ve başvuru kararları ile iş planlamalarını bu bilgiler ışığında yapmaları yararlı olacaktır.

Ancak, belirtilen satın alma usul ve esasları dışında kalan hususlar konusunda, yatırımcılar ilgili geçerli yürürlükte olan ulusal mevzuat, kanun, yönetmelik gibi belgelerde belirtilen yükümlülüklerini (vergi, sosyal güvenlik, değişik amaçlı komisyon oluşturulması, belgeler düzenlenmesi vb.) bu belgeler doğrultusunda yerine getireceklerdir.

Yatırımcılar satın alacakları, mal, makine ve ekipman alım işlerini, belirtilen dokümanlarda açıklanan satın alma usul ve esasları çerçevesinde yapacakları ihaleler sonucunda belirleyecekleri yüklenicilerle akdedecekleri uygulama sözleşmeler kapsamında gerçekleştireceklerdir.

Bir yüklenici, yeterli kapasiteye ve yeteneğe sahip olmak ve menfaat çatışmasına meydan verilmemek kaydıyla, aynı anda, finansmanı Kırsal Kalkınma Yatırım Programları kapsamında sağlanan birden fazla uygulama sözleşmesini yürütebilecektir.

İhalelere İlişkin Yasak Fiil Ve Davranışlar

• Hibe, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

• İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak,

• Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek,

• İhalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.

TKB İl Müdürlüğü, yüklenicinin uygulama sözleşmesi konusu işin yapılmasıyla veya ihalede rekabet koşullarıyla ilgili bir yolsuzluğa veya rüşvet olayına karıştığını tespit ederse, yükleniciyi, sürekli olarak veya belli bir süre için, Kırsal Kalkınma Yatırım Programları kapsamında finanse edilen ihalelere katılmaktan men edebilir. Bu bağlamda;

• "rüşvet" ihalenin yapılması veya sözleşmenin icrası sırasında herhangi bir resmi proje yetkilisinin fiilini etkilemek üzere herhangi değerli bir şeyin teklif edilmesi, verilmesi, alınması veya istenmesidir.

• "yolsuzluk" bir ihale sürecini veya sözleşmenin icrasını, ihaleyi yapan kuruluşun zararına olacak şekilde etkilemek amacıyla gerçeklerin çarpıtılmasıdır.

Bu tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen başvuru sahipleri, beş yıl süreyle yararlandırılmazlar.

K- ÖDEMELER

Hibe Desteği Ödeme Talebi :

Başvuru sahipleri, mal alımlarına ait fiili gerçekleşmelerden sonra ödeme taleplerini, 04.01.1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş fatura ile başvuru sahipleri tarafından ödenmesi gereken meblağın ödendiğine ve malın teslim alındığına dair belgeleri bir asıl bir kopya olmak üzere il müdürlüğüne iki nüsha halinde teslim eder. Genel Müdürlük ihtiyaç duyulması halinde gerekli belgeleri ister.

Yatırım konusu birden fazla makine ekipman içeriyorsa bunların her biri için ayrı ayrı düzenlenmiş faturalar ile ödeme yapılmaz. Yatırım konusu tüm makine ve ekipmanın ayrıntılı olarak gösterildiği tek bir fatura ile ödeme yapılır.

İl proje yürütme birimi, yukarıda belirtilen belgeleri başvuru sahiplerinden aldıktan sonra makine ve ekipman için yerinde tespit tutanağını, bireysel basınçlı sulama tesislerinde ise basınç testi ve kabul tutanağını 30 gün içerisinde düzenler. Mücbir sebepler haricinde süre uzatımı ve askıya alınma söz konusu değildir.

İl müdürlüğü ödeme belgelerini; hibe sözleşmesine ve ilgili mevzuata uygunluğu açısından kontrol edip onayladıktan sonra, internet ortamında oluşturulmuş veri tabanına girişleri yapılan ödeme icmallerini Genel Müdürlüğe gönderir. Gönderilecek onaylı ödeme icmal ve sistem çıktıları birbirleri ile uyumlu olmalıdır.

Bu incelemede aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

1.Yatırımcı tarafından verilen ödeme talebi ve eklerinin uygun görülmesi halinde, kopyaların aslına uygunluğu onaylanır ve aslı yatırımcıya iade edilir. Alınan makine ve ekipman il proje yürütme birimi tarafından yerinde görülerek tespit tutanağı düzenlenir. Tutanakta, alınan makinenin tebliğ, uygulama rehberi ve hibe sözleşmesindeki hususlara uygun olup olmadığı, teknik şartnameye ve sunulan faturaya uyumlu olup olmadığı belirtilir. Faturada mutlaka yazılı olması gereken şase ve seri numarası tespit tutanağında teyit edilmelidir. Çalışır vaziyette yeni, sağlam ve eksiksiz olarak görülen makine ve ekipmanın İl Proje Yürütme Birimince yerinde tutulan tesbit tutanağı düzenlendikten sonra ödeme talebi ödeme icmaline dahil edilir. Ödeme icmal tablosu Tablo 4'e uygun olarak hazırlanır, veri tabanına işlenir ve yazılı olarak da Genel Müdürlüğe gönderilir.

Basınçlı sulama başvuru sahipleri, tesis unsurlarının noksansız temin edilmesi,tarlaya usulüne uygun olarak montajı ve basınç testi yapıldıktan sonra ödeme taleplerini, 04.01.1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş fatura ile başvuru sahipleri tarafından ödenmesi gereken meblağın ödendiğine ve tesisin tarlada test edildiği ve noksansız teslim edildiğine dair belgeleri bir asıl bir kopya olmak üzere il müdürlüğüne iki nüsha halinde teslim eder. Ödeme evrakları ekinde basınç test tutanağı ve tesbit tutanağı bulunmayan işlerde ödeme yapılmaz. (Tablo 5)

2.Yatırımcı tarafından sunulan belgeler tam ve uygun değilse, tespit edilen eksiklikleri bildiren bir yazı ekinde ödeme talebi iade edilir. Yatırımcılar belirtilen eksiklikleri tamamladıktan sonra süresi içinde tekrar ödeme talebinde bulunabilir.

Ayrıca, başvuru sahipleri, mal alımlarını yaptıkları ve ödemenin yapılacağı kişi, şirket ve kuruluşların banka hesap numaralarını, IBAN numaralarını, vergi numaralarını, gerekli olacak diğer bilgileri ve ödenecek meblağı gösteren listeyi de ödeme talepleri ile birlikte il müdürlüğüne verir. Mal alımı faturası ve başvuru sahibinin ödemeye ilişkin banka dekontunun tarihleri, hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmasını takip eden 60 gün içerisinde olmak zorunda olup bu süreyi aşması durumunda il müdürlüğünce hibe sözleşmesi feshedilir.

Uygulama Sorumluluğu:

(1) Mal alımlarının başvuru amaçlarına uygun olarak yapılması, uygulamaların hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesi, belgelendirilmesi ve belgelerin muhafazasından yatırımcılar sorumludur. Ayrıca, yatırımcılar satın aldığı makine ekipmanla ilgili teknik belgeleri yükleniciden almak ve muhafaza etmekle sorumludurlar.

(2) Yatırımcılar tarafından gerçekleştirilecek başvuruların amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinin izlenmesinden, uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek tüm belgelerin onaylanmasından ve birer suretinin muhafazasından İl Müdürlükleri sorumludur.

Hibe desteği ödemeleri

(1) Ödemeler bütçe serbestliği çerçevesinde yapılır.

(2) Genel Müdürlükçe, il müdürlüğü tarafından gönderilen ödeme icmallerine göre başvuru sahibinin belirttiği yüklenicilere ödenmek üzere ilgili bankaya talimat verilir.

(3) Tebliğ kapsamında yapılacak ödemeler, Türk Lirası olarak yapılır.

(4) 29/06/2008 tarihli ve 26921 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği gereğince ödemeyle birlikte yüklenici ve yatırımcılardan vergi dairelerinden alınacak veya İl müdürlüğünce internet ortamından çıkartılacak vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belgenin ibraz edilmesi gereklidir.

(5) Maliye Bakanlığı tarafından taksitlendirilmesi gerçekleşenler hariç olmak üzere vadesi geçmiş vergi borcu olan yatırımcı ve yüklenicilere hibe ödemesi yapılmaz.

Projeden Sağlanan Malların Mülkiyeti:

(1) Başvuru sahibi, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış malların mülkiyetini ve amacını mal alım tarihinden itibaren yatırımının bitiminden iki sene sonrasına kadar değiştiremez.

Denetim:

(1) Bu uygulama rehberi kapsamında yapılan tüm işlemler Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından denetlenir. Bu denetimler sırasında yapılan işlemlere ait talep edilen tüm bilgi ve belgeler İl Proje Yürütme Birimi elemanlarınca sunulur.

(2) Program kapsamındaki kaynakların usulsüz kullanılması, israfı veya heba edilmesi durumunda ilgililer hakkında gerekli inceleme ve soruşturma Bakanlık Teftiş Kurulu tarafından yapılır.

Tarım Alet Makine hibe rehberi

Bu haber 7296 defa görüntülendi

Sponsorlu Bağlantılar

Yorumlar (4)

GEZERPATOS HİBE YARDIMI İSTİYORUM.

CENGİZ UĞUZKUTLUK | 1 Nisan 2010 Perşembe , 15:34 | aysetarhan36@hotmail.com | 05323930874

Mibzer aleti ve destek istiyorum çok lazım

şeref karanfil | 3 Haziran 2010 Perşembe , 07:40 | | 2245354

Babam ilaçlama makinası almak istiyor fakat İLE 150km re uzakta olduğu için İlçede nereye başvurmamız gerekiyor bilgilendirirseniz sevinirim, şimdiden teşekür ederim.

Hüseyin Uslan | 28 Kasım 2010 Pazar , 20:41 | h.uslan@hotmail.com | 0532 7761091

hibeye destekli zirai aletleri çıkarsa nasıl haberimiz olacak bilgilen dirirseniz sevinirim

hayrettin mullaoğlu | 12 Nisan 2011 Salı , 09:34 | emre_mullaoglu@hotmail.com | 05363993310

Yorum Yaz

Adınız Soyadınız
E-mail Adresi
Telefon Numarası
Yorumunuz
Bizi Takip Edin...
Site İçi Arama